<-Tillbaka

UTFÖRDA PROJEKT:
Biotopåtgärder i havet:
 • Kring Öresundsbrons landfäste, Lernacken.

Fiskvägar:

 • Storån, Rolfsåns vattensystem, 5 st.
 • Nybroån, 5 st.
 • Kävlingeån/ Löddeå, 4 st.
 • Vramsån, 4 st.
 • Höjeå, 3 st.
 • Bäljaneå, Rönneåns vattensystem
 • Bråån
 • Segeå, 2 st.
 • Vegeå 3 st.
 • Bivarödsån 3st.
 • Sjörydsbäcken, Vättern 2 st.
 • Bråån 3 st. Kävlingeåns/Löddeåns vattensystem
 • Råån, 9 st.
 • Sörån, Rolfsåns vattensystem
 • Emån
 • Stensån
 • Hjoån, i samarbete med Hjo kommun.
 • Hjoån, i samband med anläggandet av bäckdamm.
 • Perstorpsbäcken, Rönneåns vattensystem
 • Kägleån
 • Längstebäck, Rönneåns vattensystem.
 • Rökeån
 • Sjörydsbäcken, Vättern. Bäcksträcka fungerande som fiskväg, mellan 2 nyanlagda dammar.
 • Hjällöbäcken
 • Vramsån
 • Almaån, nedströmsvandring för smolt och adult lax/öring.
 • Klingstorpabäcken, Rönneåns vattensystem.

Fiskväg för nedströmslekande öring:

 • Edre ström, Immeln.

Fiskvägar/ fiskpassage via vägtrummor:

 • Stensån, 5 st.
 • Nybroån 2 st.
 • Holjeån
 • Gisslebäcken, Rolffsåns vattensystem
 • Råån
 • Vegeå
 • Längstebäck, Rönneåns vattensystem.

Ombyggnader och förbättringar av befintliga fiskvägar:

 • Vramsån, 7 st.
 • Rörums södra å, 2 st.
 • Verkekån
 • Kägleån

Utrivning av kvarndammar, skapande av fiskpassage och strömvattenmiljöer:

 • Holjeån, utrivning av två kraftversdammar.
 • Bäljaneå, Rönneåns vattensystem 2 st.
 • Stensån
 • Nybroån
 • Vramsån
 • Hjoån, avsänkning och ombyggnad av befintlig nivåtröskel.
 • Grimstoftabäcken, Björka/Åsumsån
 • Björka/Åsumsån, partiella avsänkningar av överbyggnad, för fiskpassage och ökat flöde i ursprungsfåran.
 • Smedgyllsaån, Immeln. Utrivning av ålkista och tillhörande stentröskel.
 • Bivarödsån, utskov i överbyggnad m.fl. åtgärder.

Biotopåtgärder/ restaureringar:

 • Säveån, 6 områden, varav 3 områden med helikopter.
 • Storån, Rolfsåns vattensystem, 6 områden.
 • Holjeån, biotopåtgärder i samband med utrivning av två kraftverksdammar, två delprojekt, totalt ca 500 m.
 • Björka/ Åsumsån, 4 projekt. Totalt ca 2 400 m.
 • Nybroån, "sportfiskesträckan" ca 2 200 m.
 • Hjoån ca 500 m.
 • Nybroån, sockerbruksområdet, Köpingebro. Ca 400 m.
 • Bäljaneå, Rönneåns vattensystem. 400 m.
 • Rönneå, ca 300 m.
 • Sörån, Rolfsåns vattensystem. 200 m, i samband med anläggandet av fiskväg.
 • Råån, ca 18 000 m.
 • Hjoån, biotopåtgärder inom ett mindre område, i samband med ombyggnad av nivåtröskel.
 • Snällerödsån, ca 300 m.
 • Segeå, Risebergabäcken, ca 200 m.
 • Sjörydsbäcken, Vättern. ca 800 m.
 • Sjörydsbäcken, Vättern. ca 300 m.

Återställning av åfåror och åplan:

 • Björka/ Åsumsån. 4 projekt.
 • Nybroån
 • Råån
 • Sjörydsbäcken, Vättern.

Fiskevårdsplaner, åtgärdsprogram:

 • Havsmiljön vid Öresundsbrons landinfästning, Lernacken
 • Nybroån, 2 st.
 • Björka/ Åsumsån, 2 st.
 • Vramsån, bedömning av befintliga fiskvägars funktion och förslag på åtgärder.
 • Råån, 3st.
 • Höjeå

Sportfiskeplaner/ utveckling av sportfisket:

 • Nyköpingsån
 • Nybroån
 • Segeå
 • Höjeå

Skötselplaner för sportfiskesträckor:

 • Björka/ Åsumsån
 • Nybroån

Inventeringar:

 • Hjoån, biotopkartering, vandringshinder och åtgärdsförslag.
 • Segeå, biotopkartering och åtgärdsförslag.
 • Nybroån, biotopkarteringar, 4 st.
 • Vegeå, biotopkartering och åtgärdsförslag.
 • Råån, biotopkartering och åtgärdsförslag, hela vattensystemet.
 • Stensån, vandringshinder och åtgärdsförslag.
 • Vadbäcken, vandringshinder och åtgärdsförslag.
 • Vramsån, vandringshinder och åtgärdsförslag.

Anläggande av dammar/våtmarker:

 • Hjoån, bäckdamm med fiskpassage.
 • Råån, 9 st.
 • Höjeå
 • Sjörydsbäcken, Vättern. 2 st.

Reparation av läckande dammvallar/regleringsanordningar:

 • Hjällöbäcken, Vättern.
 • Damm, Hjo stadspark.
 • Vramsån, 2 st.
 • Björka/Åsumsån
 • Segeå
 • Nybroån 2 objekt.
 • Bråån 2 st
 • Råån
 • Vramsån.

Sedimentfällor i rinnande vatten:

 • Nybroån, 8 st.

Erosionsskydd/ återställning av erosionsskador:

 • Björka/Åsumsån, utplacering av hela träd i tre erosionsskadade strandområden, för att uppnå en naturlig återsedimentering
 • Emån
 • Kävlingeån/ Löddeå 2 områden.
 • Björka/ Åsumsån, 6 områden.
 • Nybroån, 5 områden.
 • Stensån, 3 områden.
 • Byån, ombyggnad och återställning av befintlig fiskväg.
 • Vramsån
 • Hjoån
 • Bäck i Hjo stadspark
 • Vegeå
 • Höjeå
 • Sjörydsbäcken, Vättern.

Vegetationsrensning, rinnande vatten:

 • Björka/ Åsumsån
 • Nybroån, 2 projekt.
 • Råån

Anläggande av odlingsfria skyddszoner:

 • Råån, totalt ca 20 km.

Trädplantering vid vattendrag:

 • Emån
 • Råån
 • Nybroån

Väg-bro-tunnelfrågor:

 • Rådgivning i vattenfrågor, i samband med utbyggnad av väg E 4 från Örkelljunga till Markaryd. Omläggning av åfåror, totalt 1.000 m, fiskväg, erosionsfrågor mm.
 • Komplettering av MKB angående vattenfrågor, i samband med utbyggnad av väg E 4.
 • Utredning kring påverkan på fisk, av planerad bro över Helgeå.
 • Påverkan på fisk/fiskvandring till följd av vägbygge, omläggning av bäck mm, Önnestad.
 • Påverkan på kräftbestånd, av vägbygge och dagvatten. Damm vid yttre ringvägen, Malmö.
 • Rådgivning i samband med omläggning av åfåra och biotopåtgärder, väg/ brobygge, Kägleån.
 • Rådgivning i vattenfrågor, i samband med vägbygge, Rörums södra å.
 • Rådgivning i samband med omläggning av åfåra, väg/brobygge, Höörsån.
 • Påverkan på fisk av tunnelbygge genom Hallandsås. I samarbete med SVA. Stensån, Vadbäcken.
 • Rådgivning kring fiskvandring i samband med ombyggande av rörbro, Drivån.
 • Rådgivning i samband med planerad omläggning av åfåra, Stensån.
 • Rådgivning i samband med brobygge, Skavebäcken, Vegeåns vattensystem.
 • Rådgivning kring biotopåtgärder i samband med brobygge, Lillån, Viskans vattensystem.

Projekteringar, utredningar kring fiskvägar mm:

 • Utredning av fiskvandringsmöjligheter och förslag kring förbättring av dessa, nya fiskvägar mm. Vid Bosgårdens och Apelnäs kraftstationer, Storån, Rolfsåns vattensystem.
 • Utredning kring fiskvandringsmöjligheter och förslag kring förbättring av dessa, ny fiskväg mm. I Rössjöholmsån, Rönneåns vattensystem
 • Projektering av fiskväg, Kävlingeån, Löddeå.
 • Projektering av fiskväg, Hjoån.
 • Projektering av fiskväg, Skärån, Söderåsens nationalpark.
 • Projektering av fiskväg, Almaån.
 • Förprojektering av fiskväg, Imälven.
 • Förprojektering av fiskväg, Lillån, Ätrans vattensystem.
 • Projektering av fiskväg, Hörbyån.
 • Förprojektering av fiskväg, Osån, Lagans vattensystem.
 • 3 st. projektbeskrivningar, fiskvägar, Kävlingeån/ Löddeå.
 • 2 st. projektbeskrivningar, fiskvägar, Segeå.
 • Projektbeskrivning, fiskväg via vägtrumma, Segeå.
 • Projektbeskrivning, fiskväg, Rössjöholmsån.
 • 4 st. projektbeskrivningar, fiskvägar, Kägleån.
 • 6 st. projektbeskrivningar, fiskvägar, Vramsån.
 • Projektbeskrivning fiskväg, Höjeå.
 • Förprojektering av fiskväg, Kävlingeån/Löddeå.
 • Förprojektering av 2 fiskvägar, Vramsån.
 • Befintliga fiskvägars funktion och förslag på nya fiskvägar, Segeholmsån.
 • Bedömning av fiskvandringsmöjligheter, Oderbäcken.
 • Rådgivning i samband med anläggandet av fiskväg, Hjällöbäcken, Vättern.
 • Rådgivning kring anläggandet av tre fiskvägar, Rolfsån.
 • Rådgivning kring planerad fiskväg, Bivarödsån.
 • Rådgivning i samband med planerad fiskväg, Rössjöholmsån.
 • Rådgivning angående planerade fiskvägar i Kägleån.
 • Rådgivning angående fiskväg, Lerbäcken.
 • Rådgivning angående planerade fiskvägar i Klövabäcken.
 • Bedömning av fiskvandringsmöjligheter och förslag på fiskväg, Längsteb./ Klövab.
 • Förslag på möjliga fiskvägar, Hjällöbäcken. Vättern
 • Rådgivning i samband med utrivning av kraftverk, Sörån.
 • Rådgivning i fiskvandringsfrågor, Rolfsån.
 • Rådgivning kring MKB, angående anläggandet av fiskväg mm. Hjällöbäcken, Vättern.
 • Rådgivning kring anläggandet av två fiskvägar i Sjörydsbäcken, Vättern.
 • Förslag kring 2 fiskvägar i Bivarödsån
 • Förslag kring fiskväg i Rökeå.
 • Rådgivning kring fiskvandring och fiskvägar, Ätran.
 • Förslag kring fiskväg i Kävlinge-Löddeån

Biotopåtgärder, projektering, rådgivning:

 • Projektbeskrivning kring att åter göra en torrfåra vattenförande, Edre ström, Immeln.
 • Strategi kring biotopåtgärder, Bräkneån.
 • Projektbeskrivning kring meandring av rätad bäck, biotopåtgärder mm. Sjörydsbäcken, Vättern.
 • Projektering biotopåtgärder, Hjoån.
 • Rådgivning i samband med biotopåtgärder och årensning, Nybroån.
 • Rådgivning i samband med biotopåtgärder och årensning, Höjeå.
 • Rådgivning avseende restaureringsåtgärder av Sjörydsbäcken, Vättern.
 • Rådgivning avseende restaureringsåtgärder i Ätran, Lillån och Kyrkbäcken.
 • Rådgivning avseende restaureringsåtgärder i Bräkneån.

Erosionsfrågor:

 • Åtgärdsförslag kring erosionsskada i Kävlinge-Löddeån.
 • Erosionsskador - inventering och åtgärdsförslag. Segeå.
 • Rådgivning i samband med erosionsproblematik kring dagvatten, Hjoån.
 • Dokumentation av erosionsskador, Kävlingeån/ Löddeå.

Frågor kring dammar:

 • Bedömning och förslag på åtgärd av läckande dammvall, Dufeke säteri, Vegeå.
 • Bedömning av effekter på fisk av 4 planerade dammar. Wrams Gunnarstorps gods, Vegeå.
 • Bedömning av effekter på fisk av planerad damm. Saxån/ Braåns vattensystem.
 • Bedömning av effekter på fisk av planerad damm. Kävlingeåns/ Löddeåns vattensystem.
 • Bedömning och förslag på våtmarksplaceringar kring Rössjöholmsån

Div. uppdrag:

 • Bedömning av möjligheterna att etablera en sportfiskeanläggning. Rönneåns vattensystem
 • Förhandlingar med markägare angående projektgenomföranden.
 • Åtgärder för att förhindra igensättning av befintlig Denilränna, länsar mm. Höjeå.
 
  <-Tillbaka (c) IGNITA 2009